TÜM ŞOFÖRLERİN DİKKATİNE!

Gaziantep Valiliği'nin 24.11.2022 tarihli Onayı ile yürürlüğe konulan '' Gaziantep Valiliği Karkamış Gümrük Sahasında Uygulanacak Esaslara Dair Yönerge''nin cezalara ilişkin kısımlarını içeren 34.maddesi tüm ilgililere ilanen duyurulur. Cezalar Madde 34 - 1) Bu yönerge ile getirilen esas usullere uymayan kamu görevlilerine; sivil hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin sağlanması Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe göre uygun olarak disiplin cezaları Mülki İdare Amiri veya disiplin amirleri tarafından verilir. 2) Bu Yönergede öngörülen esas ve usullere aykırı hareket eden iş sahibi, çalışan, şoför, ziyaretçi veya herhangi bir sebeple giriş kartı verilenler hakkında aşağıda sayılı cezalar uygulanır. a) Uyarı Sınır kapısı içinde kartsız dolaşanlar ve kart sorulması halinde kartını göstermeyenler hakkında uyarı cezası verilir. b) Gümrüklü Sahaya Girişten Men ve Gümrük Hizmeti Verilmemesi b-1) 10 Gün Ceza Gerektiren Filler: Herhangi bir nedenle saha giriş çıkışında veya saha içerisinde görevli personel ile gereksiz tartışan, aracını izinsiz bir şekilde saha içerisinde bırakan, görevli memurların uyarılarına rağmen sahaya giriş yapan, saha içerisinde belirlenmiş trafik kuralları ile genel kurallara uymayan, saha içerisinde veya girişinde lüzumsuz kornaya basan, çevreyi rahatsız edici şekilde bağıran, lakayt davranan, küfürlü konuşanlar hakkında 10 gün süreyle kısa süreli girişten men cezası uygulanır. Gümrüklü sahada meydana gelen kaçak eşya yakalamaları sonucu oluşturulan adli soruşturma dosyası muhteviyatı ilk tutanak tarihinden itibaren, kaçakçılık fiilini gerçekleştiren şahsa 10 gün süreyle kısa süreli girişten men cezası uygulanır. Aynı fiili tekrar işleyen kişiler hakkında Mülki İdare Amiri tarafından verilecek ceza 2 katına kadar artırılır. b-2) 30 Gün Ceza Gerektiren Fiiller: Hudut Kapısının işleyişini engelleyecek şekilde, koridora araç bırakan, diğer araçların geçmesine herhangi bir sebeple mani olan, izinsiz, yasadışı grev, eylem adı altında gümrüğün işleyişini durduran, saha çerisinde ve girişinde toplumsal huzuru bozan şahıslara 30 gün kısa süreli girişten men cezası uygulanır. Aynı tüzel kişilik bünyesindeki öz mal araçlar ile 1 takvim yılı içerisinde 3. defa kısa ve/veya uzun süreli ceza almayı gerektirecek davranışlardan birinde bulunulması halinde firma aracına 30 gün sahaya girişten men cezası uygulanır ve ilgili firmaya tebliğ edilir. Bu Yönergenin b-3 bendinde sayılı fiillerin, saha içerisinde araca ilişkin gümrük işlemi yürütülmesi sırasında işlenmesi halinde, şahsın aracına da 30 gün sahaya girişten men cezası uygulanır. Aynı fiili tekrar işleyen kişiler hakkında Mülki İdare Amiri tarafından verilecek ceza 2 katına kadar artırılır. b-3) 3 Ay Ceza Gerektiren Filler: Sınır kapısının güvenliğini tehdit edecek davranışta bulunan, görevlilerin işlerini yapmasına engel olup mukavemet eden, işlemlerin gecikmesine neden olan, görevli memurlara küfür, hakaret, tehdit, tacizde bulunan kişilere, Mülki İdare Amirince belirlenen kurallara aykırı hareket edenlere ve gümrüklü saha dışında da araçlı/araçsız takip ve/veya tacizde bulunanlara; konunun adli makamlara iletilmiş olması halinde 3 ay uzun süreli sahaya girişten men cezası verilir. Aynı fiili tekrar işleyen kişiler hakkında Mülki İdare Amiri tarafından verilecek ceza 2 katına kadar artırılır. b-4) 1 Yıl Ceza Gerektiren Fiiller: Cezayı gerektiren fiile ilişkin düzenlenen ilk tutanak tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde, aynı şahsın 3. defa kısa ve/veya uzun süreli ceza almasını gerektirecek davranışlardan birinde bulunması halinde; kişiye 1 yıl sahaya girişten men cezası uygulanır. Aynı fiili tekrar işleyen kişiler hakkında Mülki İdare Amiri tarafından verilecek ceza 2 katına kadar artırılır. b-5) 5 Yıl Ceza Gerektiren Fiiller: Bir takvim yılı içinde 3 defa uzun süreli girişten men cezası alanların, giriş kartı aldıktan sonra 18/2 maddesi çerçevesinde giriş kartı alma hakkını sonradan kaybedenlerin ve gümrüklü saha içerisinde veya dışarıda görevli memura saldıran ve darp edenlerin; konunun adli makamlara iletilmiş olması halinde araçlı ve araçsız olarak sahaya girişlerine müsaade edilmez/resmi kartları iptal edilir. Gümrüklü saha içerisindeki fiillerinden kaynaklı olarak, haklarında devam eden kovuşturma neticesinde hüküm giymiş olan şahısların girişleri iptal edilir. Bu maddede sayılan fiillere istinaden kartı/girişi iptal edilen kişilere 5 yıl süre ile geçici giriş kartı verilmez/sahaya girişten men cezası uygulanır. Kamu sağlığı ve güvenliğini tehdit eden suçlardan herhangi birini (uyuşturucu madde, silah, insan kaçakçılığı, patlayıcı madde bulundurma ve terör suçları) işleyenlerin ilk tutanak tarihinden itibaren Mahkemece hüküm kesinleşinceye kadar sahaya girişine izin verilmez. İlgili şahsın suçu işlediğine yönelik, Mahkemece hükmün kesinleşmesinden itibaren 5 yıl sahaya girişten men cezası uygulanır. Aynı fiili tekrar işleyen kişiler hakkında Mülki İdare Amiri tarafından verilecek ceza 2 katına kadar artırılır. 3) Bu yönergedeki usul ve esaslara aykırı hareketleri sebebiyle kişilere uygulanan ceza kararları, aynı zamanda bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlara, bünyesinde çalıştıkları ilgili firmalara da tebliğ edilir. 4) Bu yönergedeki usul, esas ve yükümlülüklere veya diğer meri mevzuata uyulmaması sebebiyle, gümrüklü sahada meydana gelen ve adli tahkikat gerektiren olaylarla ilgili gereğinin ifası için, Karkamış Hudut Kapısı Mülki İdari Amirliğince adli makamlar nezdinde girişimde bulunulur..

Karkamış Sınır Kapısı
  • agersoft
  • 05.12.2022
  • tum-soforlerin-dikkatine